O firmie |   Kontakt  |  Katalog  
Phenix Sp. z .o.o ul. Kierbedzia 4  00-728 Warszawa        
tel.(22) 644 76 66, (22 )644 76 67, (22)497 99 99, fax(22) 641 36 00            
 
 
      Strona Główna
      O firmie
      Kontakt
      Katalog akcesoria
      Katalog foteliki
      Aktualności
      Archiwum
      Aktualnie
      realizowane
      Karty
      charakterystyki
      Zdjęcia
      Prezentacja
      inwestycji 8.2MASZYNY
 

 
ABOUT US

 

Warszawa, 13.05.2016

 

 

           "PHENIX" Sp.z o.o.

            ul. Kierbedzia 4

            00-728 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych w ramach planowanego do realizacji projektu pt. "Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy w ramach I etapu Konkursu w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Oferta powinna być ważna do: 30.12.2016

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.05.2016 do godz.11.00

 

załącznik do pobrania

 


 
Warszawa, 04.12.2014

 

 

"PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Firma Phenix Sp. z o.o.  otrzymała dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na realizację projektu :  „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PHENIX Sp. z o.o. poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz dostosowanie do wymogów BAT” w ramach Priorytety I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.5”Rozwój przedsiębiorczości”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę, montaż i uruchomienie zrobotozywanej linii paletyzującej i streczującej posiadająca:

- Paletowanie automatyczne z wykorzystaniem robota

- Zastosowanie robota operującego w czterech osiach z elektronicznym układem sterowania

- Dokładność ruchów robota na poziomie 0.25 mm i max udzwig 180kg i wiecej,

- Automatyczna linia do pakowania (podajnik, przenośnik, owijarka pierscieniowa)

- Elektroniczny układ sterowania

- Oprogramowanie sterujace

- Systemy bezpieczeństwa

- Grawitacyjny system transportu palet - zejscie z poziomu roboczego do poziomu "0" umożliwiające odbiór palet wózkiem ręcznym

- integracja z urządzeniami głównymi (robot, owijarka pierscieniowa)

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 ·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres: 

 PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 WARSZAWA

 

Oferta powinna być ważna do: 31.03.2015

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.12.2014

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin realizacji zamówienia/umowy :  31.03.2015.

W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie termin wykonania i  dostarczenia maszyny do firmy Phenix może być odpowiednio zmieniony.

 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  cena


Warszawa, 05.10.2014

 

 

"PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Firma Phenix Sp. z o.o.  otrzymała dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na realizację projektu :  „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PHENIX Sp. z o.o. poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz dostosowanie do wymogów BAT” w ramach Priorytety I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.5”Rozwój przedsiębiorczości”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę automatu krajalniczego zawierającą podstawowe parametry techniczne tj. wydajność, zużycie energii oraz opis i specyfikację podzespołów:

- Stół krojczy szerokości roboczej 2m z możliwością podłączenia urządzeń peryferyjnych (np. lagowarki)

- Głowice tnące o szybkości oscylacji rzędu 6.000 cykli na minutę z automatycznym systemem szybkiego ostrzenia noża.

- Komputerowy system przygotowania i optymalizacji produkcji CAD

- Inteligentny system lagowania oraz odsysania powietrza z nakładanych warstw tkaniny

- Automatyczny system odcinania tkaniny

- Wysokość cięcia po sprasowaniu warstw 60mm

- Sterowanie urządzenia z pulpitu operatora

- Energooszczędny

  

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 ·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres: 

 PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 WARSZAWA

 

Oferta powinna być ważna do: 31.12.2014

Termin składania ofert upływa w dniu: 29.10.2014

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin realizacji zamówienia/umowy :  31.12.2014.

W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie termin wykonania i  dostarczenia maszyny do firmy Phenix może być odpowiednio zmieniony.

 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  cenaWarszawa, 18.02.2014

 

 

"PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     Firma Phenix Sp. z o.o.  otrzymała dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na realizację projektu :   Priorytet  I  Działanie 1.8  RPOWM 2007-2013  „ Dostosowanie  przedsiębiorstwa  PHENIX Sp o.o.  do normatywów  BAT poprzez zakup innowacyjnej maszyny wykorzystującej technologię przetwarzania tworzyw  polimerycznych mającej na celu ograniczenie ilości odpadów poprodukcyjnych  ”.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę maszyny do produkcji elementów plastikowych metodą wtryskową wraz z osprzętem,  zawierającą podstawowe parametry techniczne tj. wydajność, zużycie energii, ilość odpadów poprodukcyjnych oraz opis i specyfikację podzespołów:

-  wtryskarka energooszczędna

- system sterowania w języku polskim

-zespół zamykania w zakresie 420-700 ton

-układ hydrauliczny do sterowania rdzeniem

-instalacja  elektryczna

- pamięć min. 100 form

- system auto-diagnostyki

- prędkość obrotowa silnika min.140 obr./min

 

Osprzęt:

- podest do obsługi układu wtrysku
- gniazda zasilające 380V i 230V
- poduszki antywibracyjne
- zbiornik materiału
- podajnik materiału
- rozdzielacze przepływu wody

Wtryskarka powinna być dostosowana do możliwości produkowania energooszczędnie skorup fotelików samochodowych dla dzieci o wadze produktu do 2 kg.  Wymiary formy wtryskowej przewidzianej do produkcji na maszynie: wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, głębokość 85 cm, waga do 4,8 ton. Maszyna powinna być dostosowana do pracy form wtryskowych wyposażonych w siłowniki hydrauliczne – rdzenie. Maszyna musi być w całości zgodna z normami CE.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 ·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres: 

 PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 WARSZAWA

 

Oferta powinna być ważna do: 31.03.2014

Termin składania ofert upływa w dniu: 07.03.2014

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin realizacji zamówienia/umowy :  30.06.2014.

W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie termin wykonania i  dostarczenia maszyny do firmy Phenix może być odpowiednio zmieniony.

 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  cenaWarszawa, 18.02.2014


"PHENIX" Sp.z o.o.

 UL. KIERBEDZIA 4

00-728 WARSZAWA


 I N Q U I R Y

 

Company Phenix Sp. z o.o.  received financial suport from European Funds of Regional Development  for the  project:    Priority  I  Action  1.8  RPOWM 2007-2013  „ Adjustment of the Company  PHENIX Sp o.o.  to   BAT norm through purchasing of innovative machine using  processing technology of polymeric materials to limit production   waste”.

Considering the above we address our inquiry l to whom it may concern to present us a commercial offer for the machine In question that will be used to produce plastic elements by injection. The offer should include main technical data – efficiency, power consumption,  quantity of production waste as well as description and  specification of components :

-  injection moulding machine

- control system

-  clamping unit

-  hydraulic system

- electrical  system

 

 

The injection machine should be adequate to produce in an energy-saving way bodies for car baby seats of weight up to 2 Kg. Size of the mould to be applied on the machine 100 cm long,  by 70 cm by 85 cm high. Weight of the mould up to 4,8 tons. The machine should be adjusted for the production with moulds with hydraulic cylinders. Machine should comply with all CE regulations.

 

 

Submitted offer should indicate:

·         Supplier name and address,

·         Date of issue,

·         Validity of the offer,

·         Terms of payment

.

 

The offer should be in Polish or English  on the Supplier’s letterhead (or stamped  at least)  and signed by the

Supplier.

The offer should be sent to:

PHENIX" Sp.z o.o.

ul. Kierbedzia 4

00-728 WARSZAWA

Validity of the offer : 31.03.2014

Deadline of tender submission: 07.03.2014

The offers presented after the deadline will be not considered.

Expected time of order implementation :  30.06.2014.

In a case time of the Project implementation  is postponed  delivery time of machine  to Phenix  can be changed accordingly.Warszawa, 13.12.2012


"PHENIX" Sp.z o.o.

 UL. KIERBEDZIA 4

00-728 WARSZAWA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi w zakresie etapu 4

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych etapu 4 w ramach realizacji projektu II etap wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja eksportu fotelików samochodowych dla dzieci produkcji firmy

                          PHENIX Sp. z o.o.”

Termin realizacji prac:  02.01.2013 – 31.05.2013

NR Umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-153/10-00

 

Zakres zapytania ofertowego

 

      1. Zorganizowanie wyjazdów do Francji, Grecji i Niemiec oraz spotkań przewidywanymi partnerami, wyselekcjonowanymi na podstawie badań marketingowych w tym:

-Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami fotelików i uzgodnienie harmonogramu

 rozmów.

-Zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdów/przelotów przedstawicieli firmy PHENIX Sp. z

 o.o.z Polski do kraju docelowego oraz przejazdów/przelotów na terenie każdego docelowego

 kraju,

-Zarezerwowanie i pokrycie kosztów noclegów w hotelach, przy uwzględnieniu

 obowiązujących limitów hotelowych.

 Lista  firm, opracowana w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych badań  

 marketingowych a także przewidywana ilość osobo/dni  przewidzianych na każdy kraj

 zostanie  przedstawiona niezwłocznie po zgłoszeniu się Zainteresowanego złożeniem

 takiej oferty.

 

Uwaga: na koszty wyżywienia swoich przedstawicieli biorących udział w w/w wyjazdach

            f-ma PHENIX Sp. z o.o. wypłaci diety.

                

 

Złożona oferta powinna zawierać:

·      nazwę i adres oferenta,

·      datę sporządzenia,

·      termin ważności oferty,

·      cenę dla każdego działania,

·      doświadczenie w organizacji misji,

·      termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta może zostać przesłana:

·      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@phenix.pl

·      za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy tj

                                                                       PHENIX" Sp.z o.o.

                                                                          ul. Kierbedzia 4

                                                                          00-728 WARSZAWA                                                        

Oferta powinna być ważna do: 31.01.2013

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.12.2012

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

65

2

Doświadczenie

35

 

 

        100

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego

           

 

 


Warszawa, dnia 08.10.2012

 

 

 

 

PHENIX Sp. z o.o.                                                                               

ul.Kierbedzia 4

00-728 Warszawa


Szanowni Państwo
 

    Firma Phenix Sp. z o.o.  otrzymała dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na realizację projektu :   Priorytet  I  Działanie 1.8  RPOWM 2007-2013  „ Dostosowanie  przedsiębiorstwa  PHENIX Sp o.o.  do normatywów  BAT poprzez zakup innowacyjnej maszyny wykorzystującej technologię przetwarzania tworzyw  polimerycznych mającej na celu ograniczenie ilości odpadów poprodukcyjnych  ”.


W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:
1.    Formy wtryskowej do rączki nosidełka z wtryskiem z gazem dla dziecka w grupie 0+ według regulaminu ONZ ECE 44/04. W załączniku nr 1 rysunek techniczny.
2.    Formy wtryskowej do korpusu nosidełka dla dziecka w grupie 0+ według regulaminu ONZ ECE 44/04. W załączniku nr 2 rysunek techniczny.

Złożona oferta powinna zawierać:

·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres: 

PHENIX" Sp.z o.o.

ul. Kierbedzia 4

00-728 WARSZAWA

Oferta powinna być ważna do: 31.12.2012

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.10.2012

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia/umowy do:  31.03.2013

W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie termin wykonania i  dostarczenia maszyny do firmy Phenix może być odpowiednio zmieniony.

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  cena

 

 Złożenie oferty oznacza akceptację umowy kupna-sprzedaży:            

Umowa

zawarta w Warszawie dnia …………………………………….

między:

1. nazwa i adres dostawcy …………………………………………………………………………………………………

NIP ………………………………, REGON nr …………………………………………,. wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonym przez ……………………………………………………………………………………………………………zwanym w treści umowy “Dostawcą”    

a

2. Phenix Sp. z o.o., ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, NIP 521-31-03-347 , zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”.

PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY 

§ 1

1.     Przedmiotem umowy jest dostawa przez Dostawcę:

- Formy wtryskowej z do rączki nosidełka z wtryskiem z gazem dla dziecka w grupie 0+ według regulaminu ONZ ECE 44/04.

oraz

- Formy wtrysku do korpusu do nosidełka dla dziecka w grupie 0+ według regulaminu ONZ            

    ECE 44/04 . W załączniku nr 2 rysunek techniczny.

WARUNKI DOSTAWY I INSTALACJI

§ 2

1.            Zamawiający sam odbierze formę we wskazanym przez Dostawcę punkcie. Zamawiający zapewni wszelkie środki/materiały potrzebne do uruchomienia produkcji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 3

1.            Rozruch techniczny Formy będzie przeprowadzony prze współudziale przedstawicieli obu stron umowy.

2.            Rozruch techniczny formy rozpocznie się dopiero po stwierdzeniu przez Dostawcę, że wszystkie warunki niezbędne do pracy Formy zostały zapewnione.

3.            Rozruch techniczny Formy zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

Od chwili podpisania przez strony protokołu odbioru, ryzyko utraty lub uszkodzenia będącego wynikiem nienależytego zabezpieczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego

GWARANCJA

§ 4

1. Dostawca udziela na Formy dwunastomiesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu przekazania Formy .

2. W razie wystąpienia wad istotnych lub każdej innej awarii powodującej niesprawność Formy, gwarancja ulega przedłużeniu o czas, od chwili powiadomienia Dostawcy przez Zamawiającego o wadzie, do czasu jej usunięcia.

4.    Wadą istotną jest taka usterka Formy, która będzie wymagała od Dostawcy dokonania czynności naprawczych przez producenta.

5.    Uprawnienia wynikające z gwarancji nie ograniczają w niczym uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi.

6.    Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty przestojów u Zamawiającego,

      kary powstałe z tytułu opóźnienia dostaw do klientów Zamawiającego oraz za inne

     odszkodowania poniesione przez Odbiorcę na rzecz jego klientów , z wyjątkiem

     konsekwencji przestojów spowodowanych niesprawnością Formy z winy dostawcy

dłuższych niż okres przewidziany na naprawę Formy zgodnie z warunkami gwarancji.

§ 5

1. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi, w przypadku:

a.    Eksploatacji Formy w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi doręczoną Zamawiającemu w chwili wydania Formy;

b.    Dokonywania samodzielnych napraw bez zgody Dostawcy.

c.    Przez samodzielne naprawy nie uważa się czynności wynikających z bieżącej obsługi, wymiany materiałów i części eksploatacyjnych.

SYSTEM PŁATNOŚCI

§ 6

1.   Cena wynosi:   PLN …….. + VAT

(słownie złotych: )

Należność zostanie zapłacona nie później niż do……………………..

SIŁA WYŻSZA

§ 7

1.  W przypadku wystąpienia siły wyższej (np.: powódź, trzęsienie ziemi, strajki i inne), mającej rzeczywisty wpływ na wykonanie niniejszej umowy, określony w

§ 1 termin dostawy, ulega przesunięciu o czas trwania siły wyższej.

2.  Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu i zakończeniu działania siły wyższej, uniemożliwiającej terminowe wykonanie umowy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1.               Do czasu uregulowania wszystkich należności wynikających z postanowień umowy Forma będzie stanowić własność Dostawcy. 

2.               W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy, Dostawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej przez Zamawiającego zaliczki oraz innych otrzymanych w wyniku realizacji niniejszej umowy, od Zamawiającego pieniędzy, w terminie 7 dni od wezwania do jej zwrotu.

.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W razie sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Dostawcy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Zamawiający                                                                                                                                                                                 Dostawca

Phenix Sp. z o.o.
Ul. Kierbedzia 4
00-728 Warszawa
Tel. (22)6447666
Fax. (22)6413600


 

 

grillo raczka-Model1.png

Rzut rączki od góry.  PROJEKT ABU. PHENIX. 44/04  RĄCZKA.

Szerokość koła: około 80 mm

Szerokość : około 540mm

Grubość  w części niskiej: około 34 mm

Szerokość otworu z boku : około 16mm

grillo raczka-Model2.png

Rzut z boku

Wysokość rączki: około 480 mm

Promień najmniejszego otworu: około 3mm

Promień pierścienia z boku: około 15mm

 


 

grillo raczka-Model3.png

Rzut z przodu

Szerokość rączki około 540mm

Średnica otworu około 5mm

Wysokość  około 480mm

Grubość kółka około 30mm

Promień zaokrąglenia dolnej części kółka: 3mm

Wysokość otworu z boku kółka: 32mm
 

grillo raczka-Model4.png

Rzut z tyłu

Szerokość rączki około 540mm

Średnica dziur 5mm

Wysokość rączki 480 mm

Grubość kółka 30mm

Promień zaokrąglenia  kółka 3mm

Wysokość otworu z boku kółka32m m

korpus-Model1b.png

Rzut boczny.  Projekt ABU, PHENIX

A – Długość korpusu – około 700 mm B – Wysokość korpusu – 330 mm  C – Średnica kółka do rączki : 84 mm    D – Średnica kółka rączki: 73 mm


 

korpus-Model2b.png

Rzut z przodu

A – Szerokość korpusu: około 465 mm  B – Wysokość korpusu:  około 330 mm    C – Szerokość rozstawu nóżek, część przednia: około 240 mm

korpus-Model3b.png

Rzut z tyłu

A – Szerokość korpusu: około 465 mm    B – Wysokość korpusu: około 33 mm   C – Szerokość rozstawu nóżek w części tylnej: około 200 mm

korpus-Model4b.png

Rzut z góry

A – Długość korpusu  700 mm            B – Szerokość korpusu 465 mm

korpus-Model5b.png

Rzut z  dołu

A – Długość korpusu: około 700 mm            B – Szerokość korpusu: około 465 mm


Warszawa, 24.04.2012


"PHENIX" Sp.z o.o.

 UL. KIERBEDZIA 4

00-728 WARSZAWA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi w zakresie etapu 3

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych etapu 3 w ramach realizacji projektu II etap wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Tytuł projektu:  „Aktywizacja eksportu fotelików samochodowych dla dzieci produkcji firmy

                          PHENIX Sp. z o.o.”

Termin realizacji prac:  01.06.2012 – 30.11.2012

NR Umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-153/10-00

 

Zakres zapytania ofertowego:

1.      Przeprowadzenie badań marketingowych na foteliki samochodowe dla dzieci w Grecji.

2.      Zorganizowanie wyjazdów do Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz spotkań z przewidywanymi partnerami, wyselekcjonowanymi na podstawie badań marketingowych w tym:

o       Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami fotelików i uzgodnienie harmonogramu spotkań,

o       Zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdów/przelotów przedstawicieli firmy PHENIX Sp. z  o.o.z Polski do kraju docelowego oraz przejazdów/przelotów na terenie każdego docelowego  kraju,

o       Zarezerwowanie i pokrycie kosztów noclegów w hotelach, przy uwzględnieniu  obowiązujących limitów hotelowych.

 

Lista firm, opracowana w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych badań  marketingowych, a także przewidywana ilość osobo/dni  przewidzianych na każdy kraj zostanie  przedstawiona niezwłocznie po zgłoszeniu się Zainteresowanego złożeniem takiej oferty.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         cenę dla każdego działania,

·         doświadczenie,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może zostać przesłana do siedziby firmy lub elektronicznie na adres: info@phenix.pl

 

Oferta powinna być ważna do: 30.06.2012

 

1.      Termin składania ofert dla punktu 1 zapytania ofertowego (Przeprowadzenie badań marketingowych na foteliki samochodowe dla dzieci w Grecji.) upływa w dniu: 18.05.2012,

2.       Dla punktu 2 zapytania ofertowego (Zorganizowanie wyjazdów do Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz spotkań z przewidywanymi partnerami, wyselekcjonowanymi na podstawie badań marketingowych) upływa w dniu 03.05.2012

 

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

70

2

Doświadczenie

30

 

 

100

 

           

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

 

 


Warszawa, 17.02.2012

"PHENIX" Sp. z o.o.
ul. KIERBEDZIA 4
00-728 WARSZAWA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych w ramach realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo w imprezach wystawienniczo – targowych oraz misjach gospodarczych” W ramach priorytetu I „ TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU.” Działania 1.7 „PROMOCJA GOSPODARCZA.” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Termin realizacji prac: 2011-03-15 – 2012-12-31
NR Umowy: RPMA.01.07.00-14-026/11-00
Zakres zapytania ofertowego

Zorganizowanie wyjazdów na targi do: USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Chin, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami fotelików i uzgodnienie harmonogramu rozmów.
-Zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdów/przelotów przedstawicieli firmy PHENIX Sp. z o.o.z Polski do kraju docelowego oraz przejazdów/przelotów na terenie każdego docelowego kraju,
-Zarezerwowanie i pokrycie kosztów noclegów w hotelach, przy uwzględnieniu obowiązujących limitów hotelowych.
Uwaga: na koszty wyżywienia swoich przedstawicieli biorących udział w w/w wyjazdach
f-ma PHENIX Sp. z o.o. wypłaci diety

Złożona oferta powinna zawierać:

· nazwę i adres oferenta,
· datę sporządzenia,
· termin ważności oferty,
· cenę dla każdego działania,
· doświadczenie w organizacji misji,
· termin płatności.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Ofertę należy przesłać do siedziby firmy - adres:
PHENIX" Sp. z o.o.
ul. Kierbedzia 4
00-728 WARSZAWA

lub e-mail: info@phenix.pl

Oferta powinna być ważna do: 2012-12-31
Termin składania ofert upływa w dniu: 2012-03-02
Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

65

2

Doświadczenie

35

100

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego

 


Warszawa, 14.11.2011


PHENIX Sp. z o.o.
UL. KIERBEDZIA 4
00-728 WARSZAWA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi w zakresie etapu 2

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych etapu 2 w ramach realizacji projektu II etap wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: „Aktywizacja eksportu fotelików samochodowych dla dzieci produkcji firmy

PHENIX Sp. z o.o.”

Termin realizacji prac: 01.12.2011 – 31.05..2012

NR Umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-153/10-00

Zakres zapytania ofertowego

1.Przeprowadzenie badań marketingowych na foteliki samochodowe dla dzieci we Francji
    i w Hiszpanii
2. Zorganizowanie wyjazdów do Anglii, Francji,Niemiec i krajów Beneluksu oraz spotkań z
    przewidywanymi partnerami, wyselekcjonowanymi na podstawie badań marketingowych
    w tym:

    -Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami fotelików i uzgodnienie harmonogramu
    rozmów.
    -Zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdów/przelotów przedstawicieli firmy
    PHENIX Sp. z o.o.z Polski do kraju docelowego oraz przejazdów/przelotów na terenie każdego
    docelowego kraju,
    -Zarezerwowanie i pokrycie kosztów noclegów w hotelach, przy uwzględnieniu obowiązujących limitów hotelowych.
    Lista firm, opracowana w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych badań
    marketingowych a także przewidywana ilość osobo/dni przewidzianych na każdy kraj
    zostanie przedstawiona niezwłocznie po zgłoszeniu się Zainteresowanego złożeniem takiej oferty.
    Uwaga: na koszty wyżywienia swoich przedstawicieli biorących udział w w/w wyjazdach
    f-ma PHENIX Sp. z o.o. wypłaci diety.
 

Złożona oferta powinna zawierać:

· nazwę i adres oferenta,

· datę sporządzenia,

· termin ważności oferty,

· cenę dla każdego działania,

· doświadczenie w organizacji misji,

· termin płatności.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta może zostać przesłana:

· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@phenix.pl
· za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy tj

PHENIX" Sp.z o.o.
ul. Kierbedzia 4
00-728 WARSZAWA

Oferta powinna być ważna do: 30.12.2011

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.11.2011

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

65

2

Doświadczenie

35

100

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego


 


 16.05.2011

W związku z realizacją projektu w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych zgodnie z zapytaniem ofertowym :

Warszawa, 16.05.2011


"PHENIX" Sp.z o.o.

 UL. KIERBEDZIA 4

00-728 WARSZAWA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi w zakresie etapu 1

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych etapu 1 w ramach realizacji projektu II etap wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja eksportu fotelików samochodowych dla dzieci produkcji firmy

                          PHENIX Sp. z o.o.”

Termin realizacji prac:  01.06.2011 – 30.11.2011

NR Umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-153/10-00

 

Zakres zapytania ofertowego:

·         Przeprowadzenie badań marketingowych na foteliki samochodowe dla dzieci w Anglii, Niemczech i w krajach Beneluksu.

·         Zorganizowanie wyjazdów do Anglii i Holandii  i spotkań z przewidywanymi partnerami, wyselekcjonowanymi na podstawie badań marketingowych.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         cenę dla każdego działania,

·         doświadczenie w organizacji misji,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres:  PHENIX" Sp.z o.o.

                                                                       ul. Kierbedzia 4

                                                                       00-728 WARSZAWA                                                        

Oferta powinna być ważna do: 30.06.2011

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.05.2011

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

65

2

Doświadczenie

35

 

 

        100

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego